“Fanuc” sero güýçlendiriji A06B-6058-H224 、 A06B-6058-225 、 A06B-6058-227 、 A06B-6058-228 、 A06B-6058-229

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Japanaponiýa
Marka ady: FANUC
Model belgisi: A06B-6058-H224、225、227、228、229
Hil: 100% synagdan geçdi ok
Programma: CNC maşynlar merkezi
Kepillik: täze üçin 1 ýyl, ulanmak üçin 3 aý
Iberiş möhleti: TNT DHL FEDEX EMS ÜPS
: Agdaýy: Täze we ulanylýar

Hyzmat: rvice


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SAYT CNC GURLUŞY:

1

Ygtybarly ýokary hilli we gaty gowy karz ýagdaýy, iň ýokary derejedäki ýagdaýymyzda bize kömek etjek ýörelgelerimizdir.Japanaponiýanyň özboluşly “Fanuc CNC Machine Control System” üçin “hil 1-nji, alyjy iň ýokary” diýen düşünjäňize eýerip, korporasiýamyzy görmäge hoş geldiňiz.Has köp kömege mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
“Fanuc” brendiniň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak, bu içerde CNC kontrolleýjisinden has ýokary üpjün ediji bolmaga we müşderiniň ynamyny gazanmaga mümkinçilik berýär.
Müşderiniň göwnünden turmak kompaniýamyzyň maksady.Täze we ýokary hilli önümleri döretmek, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmek we lomaý Japanaponiýanyň asyl Fanuc CNC ätiýaçlyk şaýlary üçin satuwdan öň, satuwdan we satuwdan soňky kompaniýalar bilen üpjün etmek üçin ajaýyp tagallalary ederis, islendik soragymyza hoş geldiňiz berkBiz siziň bilen ýakymly işewür gatnaşyklary ýola goýmaga şat bolarys!
Lomaý “Fanuc System”, “Servo Drive” we “Servo Motor”, Ygtybarlylyk birinji orunda durýar we hyzmat durmuşda möhümdir.Müşderiler üçin ajaýyp hilli we amatly bahalar bilen üpjün etmek ukybymyza eýe bolandygymyzy wada berýäris.Biz bilen siziň howpsuzlygyňyz kepillendirilýär.
“Fanuc 16i / 160i” seriýasy, “16i” seriýasy önümçilik mümkinçilikleri, Nano CNC ulgamy, ýokary tizlikli PMC, 8 okuna gözegçilik we näsazlyklary anyklamak bilen önümçilikdäki iň soňky üstünlikleri birleşdirýär.GE Fanuc-yň wagt bilen subut edilen tehnologiýasy we dolandyryş programma üpjünçiligi, gaty kiçi paketde ýokary öndürijilikli CNC-leri üpjün edýär.GE Fanuc Series 160i, Windows 2000 gabat gelýän GUI funksiýasy bilen ýokary öndürijilikli açyk ulgam CNC.

Näme üçin bizi saýlamaly?

2 3

1.Biz 10 müňden gowrak tranzistorlary ammarda saklaýarys, köp zadyň gurşun wagtyny azaldyp biler.
2. 1-4 sagadyň dowamynda müşderi hyzmaty.Sorag bar bolsa, satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
3. Tejribeli tehniki goldaw topary.Şeýle hem, siziň üçin abatlaýyş hyzmatymyz bar.
4.90 Ulanylan şert üçin gün kepilligi, Täze şert üçin 365 gün kepillik.
Biziň bilen 5.2000+ üpjün edijiler, almak kyn bolan islendik komponentleri almaga kömek edip bileris.
6. eltip bermezden ozal suratlar we wideo synap bileris

4 65

Haryt maglumatlary:

Haryt nawigasiýasy

FANUC güýçlendiriji

FANUC MOTOR

FANUC PCB Geňeşi

FANUC ENCODER

FANUC GÖZEGÇI

FANUC SENSORY

FANUC MUGALLYM

OKUMA

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.