Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

, Ok, islän mukdaryňyzy satyn alyp bilersiňiz, hatda az bölegi bolsa-da.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Takmynan 1-3 gün, bizde müňlerçe önüm bar

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:

Önüm kepilligi näme?

Täze üçin 1 ýyllyk kepillik, Ulanylanlar üçin 3 aýlyk kepillik

Gaplamak nähili?

Goramak üçin köpük tagtasyny ulanýarys, gaplamak üçin karton ulanýarys, zerur bolsa gaplamak üçin agaç gutyny hem düzeris.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.