Habarlar

 • “FANUCʼ” -yň önümçiligi 5 milliona ýetdi

  FANUCʼ önümçiligi 5 milliona ýetdi FANUC 1955-nji ýylda NC-leri ösdürip başlady we şu günden başlap FANUC zawod awtomatizasiýasyny yzygiderli dowam etdirýär.1958-nji ýylda ilkinji bölümi öndüreninden bäri, FANUC 1974-nji ýylda 10 000 CNC-iň jemlenen önümçiligini gazanmak üçin yzygiderli netijeleri berýär, 1 ...
  Koprak oka
 • ASASKAWA

  “YASKAWA Electric Co., Ltd.” 1915-nji ýylda esaslandyrylan, Japanaponiýanyň iň uly senagat robot kompaniýasy bolup, merkezi Fukuoka prefekturasynyň Kitakyuşu adasynda ýerleşýär.1977-nji ýylda “Yaskawa Electric Co., Ltd.” Japanaponiýada öz hereketini dolandyrmak arkaly ilkinji doly elektrikleşdirilen senagat robotyny öndürdi we öndürdi ...
  Koprak oka
 • FANUC CNC ulgamy

  FANUC dünýädäki professional CNC ulgam öndürijisidir.Beýleki kärhanalar bilen deňeşdirilende, önümçilik robotlary prosese gözegçilik etmegiň has amatlydygy, şol bir görnüşli robotlaryň esasy ululygy has kiçi we özboluşly gol dizaýny bilen tapawutlanýar.Tehnologiýa: Takyklygy gaty ýokary, ...
  Koprak oka
 • ABB Senagat roboty

  ABB-iň esasy tehnologiýasy, hereketiň dolandyryş ulgamy, bu hem robotyň özi üçin iň uly kynçylyk.Herekete gözegçilik tehnologiýasyny özleşdiren ABB, ýoluň takyklygy, hereket tizligi, aýlaw wagty, programmirleme we ş.m. ýaly robotyň işleýşine aňsatlyk bilen düşünip biler ...
  Koprak oka
 • “Fanuc Series Machining Center” ulgamynyň ulanylyşy

  (1) powerokary ygtybarlylygy bolan Power Mate 0 seriýasy: kiçijik iki okly dolandyryş torna, basgançak motorynyň ýerine sero ulgamy;düşnükli surat, işlemek aňsat, CRT / MDI ekrany, DPL / MDI-iň ýokary öndürijilik bahasy.(2) CNC gözegçilik 0-D seriýasy: tornalar üçin 0-TD, degirmen maşynlary we ownuk işlemek üçin 0-MD ...
  Koprak oka
 • FANUC duýduryş sanawy

  1. Programma duýduryşy (P / S) Polisiýa jaň ediň) Duýduryş belgisi 000 000 Üýtgedilenden soň güýje girmezden ozal kesilmeli we parametrler üýtgedilenden soň kesilmeli.001 TH Duýduryş, periferiýa giriş programma formatynyň ýalňyşlygy.002 Telewizor duýduryşy, periferiýa giriş p ...
  Koprak oka
 • Iň täze robot tehnologiýasynyň gysgaça mazmuny

  Iň täze robot tehnologiýasynyň gysgaça mazmuny

  1. -okary takyk akylly robotyň ilkinji görkezilişi.Täze akylly robot M-10iD / 10L Hytaýda ilkinji gezek görkeziler!M-10iD / 10L ýokary hilli 10kg göterip bilýär, ýerleşiş takyklygyny ± 0.03mm we 1636 mm çenli ýetip bolýan radiusy.Üýtgeşik dişli hereketlendiriji mehanizm bilen hereket ...
  Koprak oka
 • [Maslahatlar] FANUC Robotynyň tehniki hyzmaty

  [Maslahatlar] FANUC Robotynyň tehniki hyzmaty

  Enjamyň ömrüni uzaltmak we näsazlyk derejesini peseltmek üçin “FANUC” robotlaryny bejermek, “Fanuc” robotlaryny bejermek, senagat robotlaryny howpsuz ulanmagyň bir bölegi bolan yzygiderli tehniki hyzmat etmek zerurdyr.FANUC robotynyň tehniki hyzmaty aşakdaky ýaly: 1. Tormoz barlagy: adaty ýagdaýdan öň ...
  Koprak oka
 • Awtoulag böleklerini gaýtadan işlemekde “Fanuc” san dolandyryş ulgamynyň ulanylyşy

  Awtoulag böleklerini gaýtadan işlemekde “Fanuc” san dolandyryş ulgamynyň ulanylyşy

  Awtoulag pudagynyň çalt ösmegi bilen awtoulag çylşyrymly esasy böleklerini netijeli, ýokary takyklyk we ýokary durnukly gaýtadan işlemek önümçilik siklini gysgaltmak we kärhanalaryň netijeliligini we bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin täsirli çärä öwrüldi.NC işleýiş tehnologiýasy ...
  Koprak oka
 • Fanuc CNC torna paneliniň düşündirişi

  Fanuc CNC torna paneliniň düşündirişi

  CNC maşyn gurallarynyň iş paneli CNC maşyn gurallarynyň möhüm düzüm bölegi bolup, operatorlar üçin CNC maşyn gurallary (ulgamlary) bilen täsirleşmek üçin guraldyr.Esasan ekran enjamlaryndan, NC klawiaturasyndan, MCP, ýagdaý çyralaryndan, elde göterilýän enjamlardan we ş.m. durýar. CNC la-nyň köp görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Sanlaşdyrmak geljekde in engineeringenerçilik programmasynyň ähli taraplaýyn ösmegi bilen ýüzbe-ýüz bolar

  In engineenerler köne ulgamlary häzirki zaman kärhanalarynyň sanly gurşawyna ornaşdyrmakda möhüm rol oýnaýarlar.Täze döwürde emeli intellekt (AI), maşyn öwrenmek (ML), uly maglumatlary derňemek, robot amallaryny awtomatlaşdyrmak (RPA) we beýleki tehnologiýalar sebäpli kärhanalar ösýär.Munuň üçin ...
  Koprak oka